بانک ملی افغان

0 بار توصیه شده

بانک ملی افغان اولین وپیشگام ترین بانک درافغانستان میباشد که به تاریخ 9 ثور1312 هـ ش تاسیس گردیده است. بانک ملی افغان ساختاربانکداری را در افغانستان معرفی نموده والی تاسیس دافغانست

54 دیده شده
پسندیده شده
بانک ملی افغان
بانک ملی افغان
بانک ملی افغان