افغان بیسیم

0 بار توصیه شده

شرکت مخابراتی افغان بیسیم با هدف و انگیزه اساسی اینکه افغانستان متحد را باهم پیوسته و متصل سازد,اولین شرکت مخابراتی در افغانستان میباشد. شرکت مخابراتی افغان بیسیم درسال 2002 میل

41 دیده شده
پسندیده شده
افغان بیسیم
افغان بیسیم
افغان بیسیم
افغان بیسیم
افغان بیسیم